Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

ベトナム経済の現在の特徴。経済システム

Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam hiện nay Hệ thống kinh tế Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hỗn hợp.Trong khi nền kinh tế ng...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

2006年-現在の期間

Giai đoạn 2006–nay So sánh GDP-PPP giữa Việt Nam và các nước công nghiệp mới qua các năm 1980-2014Tháng 6 năm 2006, Nguy...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

1986から2006年の期間

Giai đoạn 1986–2006 Thời kỳ 1986–2000 gọi là thời kỳ chuyển tiếp của nền kinh tế Việt Nam (tiếng Anh: transitional econo...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

1976年から1986年の期間

Giai đoạn 1976–1986Năm 1976, Việt Nam thống nhất đổi tên thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1980 ra Hiến...