Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

III-参考文献 1.言葉の説明

III - TỪ LIỆU THAM KHẢO 1. Giải thích từ ngữ Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình ...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

b)市民の責任

b) Trách nhiệm của công dân Nếu Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho công dân quyền học tập, sáng tạo và phát triển th...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

3.学習、創造性、開発に対する市民の権利を確保し行使する上での国家と市民の責任 a)国家の責任

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công d...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

2.市民の研究、創造性、発展の権利の意味

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản c...