Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

1954年から1975年の期間

Giai đoạn 1954–1975Thời gian này, Chiến tranh Việt Nam nổ ra. Trong thời kỳ này, Việt Nam bị chia cắt thành hai vùng với...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

歴史 1954年以前

Trước 1954 Thời Pháp thuộc đã thúc đẩy mọi ngành kinh tế ở Việt Nam phát triển. Người Pháp khai hoang khiến nông nghiệp ...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

歴史 1848年以前

Lịch sửTrước năm 1848Nền văn minh của Việt Nam đã được xây dựng trên nông nghiệp. Các triều đại phong kiến đã luôn luôn ...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang phát triển, phụ thuộc lớn v...