Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

IV-質問と演習

IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế ? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tê'...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

lll-参考文献

lll - TỰ LIỆU THAM KHẢO 1. Giải thích từ ngữ Điều ước quốc tế song phương là điều ước quốc tế có hai nước hoặc tổ chức ...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

c)地域的および国際的な経済統合に関する国際条約を締結しているベトナム

c) Việt Nam với các điều ước quốc tê về hội nhập kinh tê khu vực và quốc tê Hội nhập vào nền kinh tê' khu vực và thế giớ...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

b)ベトナムは国家間の平和、友情、協力に関する国際条約を締結している

b) Việt Nam với các điều ước quốc tế về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia Trong bối cảnh thế giới đang đổi...