Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

IV-質問と演習 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

7.さらなる読み物

7. Bài đọc thêm TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIEN CON NGƯỜI Jack Dolar, Học tập : Một kho báu tiềm ẩn, NXB Giáo dục, Hà ...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

参考文献 5.6

5. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Điêu 7. Những hành vi bị nghiêm cấm (trích) 1. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tà...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

参考文献 3.4

3. Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) Điều 8. Quyền của doanh nghiệp (trích) 1. Tự chủ kinh doanh ; ...