Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

3.ベトナムは人権、平和、国家間の友情と協力、地域的および国際的な経済統合に関する国際条約を締結しているa

3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

2.国家間の関係における国際条約

2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia a)Khái niệm điều ước quốc tế Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

レッスン10.平和と人類の発展進歩を伴う法律 1.人類の平和と進歩的な発展における法の役割

Bài 10. PHÁP LUẬT VỚI HOÀ BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC Thế giới ngày nay là thế giới ...
Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

質問と演習 12.13.14

12. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là : a) Mọi công dân đều c...