Địa Lí ベトナム地理

Địa Lí ベトナム地理

41.メコンデルタにおける自然と合理的に使用する問題

Vấn đề sử dụng hơp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 1.Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông ...
Địa Lí ベトナム地理

40.南東部の産業発展の状況を分析

Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Bảng 40.1.Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm a)...
Địa Lí ベトナム地理

39.南東部における深い領土開拓の問題

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ 1.Khái quát chung Vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ C...
Địa Lí ベトナム地理

38.中央高地と北部山岳地帯の多年生の産業作物と大規模畜産の比較

So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bă...