Địa Lí ベトナム地理

Địa Lí ベトナム地理

45.省(県)または都市の地理について学ぶ(続き)

45.Tìm hiểu địa lí tỉnh , thành phố (tiếp theo) Xây dưng bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố 1....
Địa Lí ベトナム地理

44.省(県)と都市の地理を学ぶ

Tìm hiểu địa lí tỉnh , thành phố Chuẩn bị và viết báo cáo về địa lí tỉnh hoặc thành phố 1.Phân nhóm ...
Địa Lí ベトナム地理

43.主要の経済地域

các vùng kinh tế trọng điểm Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển ...
Địa Lí ベトナム地理

42.南シナ海と島と群島における経済発展、国防と安全保障

Vấn đề phát triển kinh tế , an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo,quần đảo 1.Vùng biển và thềm lục địa...