Địa Lí ベトナム地理

Địa Lí ベトナム地理

刷新と統合を加速するいくつかの重要な方向性

Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập -Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa ...
Địa Lí ベトナム地理

私たちの国は国際的および地域的統合にあります

Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực a) Bối cảnh Toàn cầu hóa là một xu thế lớn, một mặt cho phép nước ta tranh thủ...
Địa Lí ベトナム地理

ベトナムは革新と統合への道を進んでいます

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội a) Bối cảnh N...