Lịch sử việt namベトナム歴史

Giáo Dục Công Dân ベトナム公民

レッスン11.道徳基礎の範囲を学ぶ 1義務

Bài 11. MỘT SỐ PHẠM TRỪ CƠ BAN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC 1. MỞ ĐẦU BÀI HỌC Bài này giới thiệu một số phạm trù cơ bản của đạo đức h...
Lịch sử việt namベトナム歴史

II。勝利の要因、学んだ教訓

II. nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm lịch sự đấu tranh và xây dụng đất nước của nhân dân ta từ s...
Lịch sử việt namベトナム歴史

5. 1975〜2000年の期間 (1975年から2000年。アメリカを救うための米国に対する抵抗戦争の勝利から)

5.Thời kì 1975-2000 (Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 đến năm 2000) Cách mạng Việt Nam ...
Lịch sử việt namベトナム歴史

4.1954-1975年(1954年の反フランス抵抗戦争の勝利から1975年4月30日まで)

4.Thời kì 1954-1975 (Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30-4-1975) Xuất phát từ tình hìn...