Lịch sử thế giới 世界史

Lịch sử thế giới 世界史

2.冷戦後の世界の発展傾向

2. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Sau sự tan rã của trật tự thế giới hai cực Ianta (1991), lịch sử ...
Lịch sử thế giới 世界史

1945年以降の世界史の主要な内容5-6

5. So với các giai đoạn lịch sử thế giới trước đây, chưa bao giờ các quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng như trong n...
Lịch sử thế giới 世界史

1945年以降の世界史の主要な内容3-4

3.Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc dã dấy lén mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ Lati...
Lịch sử thế giới 世界史

レッスン11. 1945年から2000年までの現代世界の歴史の要約 1-1945年以降の世界史の主要な内容1.2

Bài 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một...